Get Adobe Flash player

Więcborska arystokracja na przestrzeni wieków czyli Pałuki, Grzymalici, Pęperzyńscy, Zebrzydowscy, Potuliccy, Smożewscy, Graczyńscy oraz jej zamki i dwory !!!

Pierwszymi arystokratycznymi właścicielami Więcborka byli członkowie rodu Pałuków i Grzymalitów, którzy posiadali w Więcborku swoje siedziby zamkowe. Na temat Pałuków wiadomo tyle, że mieli Oni swoją siedzibę zamkową na Wzgórzu Świętej Katarzyny w Więcborku. Był to zamek drewniany. Natomiast herb rodowy Grzymalitów jest od 930 lat herbem miasta Więcbork. Prawo umieszczenia rycerza w zbroi w herbie Grzymała otrzymał ówczesny właściciel Więcborka Przecław Grzymała, za obronę Płocka przed Jaćwingami w 1087r. Przywilej ten został mu nadany przez Księcia Władysława Hermana w 1087r.

Synem Przecława Grzymality był Mikołaj Grzymalita – kasztelan z Biechowa, dziedzic Więcborka i Potulic, siedziby rodu Grzymalitów. Synami Mikołaja Grzymality z małżeństwa z Kochną z Ostroroga był Pietrasz Grzymalita i Przecław Grzymalita. Starszy syn Pietrasz Grzymalita, wojewoda kaliski był założycielem linii, która w roku 1506 od nazwy swojej siedziby przybrała nazwisko Potulickich. Syn Pietrasza Grzymality – Domosław Grzymała w roku 1375 sprzedał swoją siedzibę zamkową w Więcborku rodzinie, która od nazwy miejscowości Pęperzyn nosiła nazwisko Pęperzyńskich ( także Pomperzyńskich). * Źródło – T. Bobowski, ks. J. Geppert – ”Krajna i Nakło” – Nakło 1926r.

W tym samym okresie powstał spór o koronę polską między węgierskim domem królewskim, a księciem Ziemowitem z Mazowsza. Dwie wielkie rodziny magnackie z Wielkopolski: Grzymalici i Nałęczowie opowiedzieli się po przeciwnych stronach. Z opisami tego zdarzenia spotykamy się m.in. w powieści J.I. Kraszewskiego pt. ”Semko”. Grzymalici stanęli w obozie Ludwika Węgierskiego, Marek Pęperzyński ówczesny właściciel Więcborka, wraz z rodem Nałęczów poparł Ziemowita. W 1383r. Grzymalici najechali ziemię Nałęczów i grody popierające księcia mazowieckiego. Wśród zniszczonych miast znalazł się Więcbork, rodzinne miasto Grzymalitów.

Pęperzyńscy odbudowali zniszczone miasto Więcbork. Pierwszy dokument potwierdzający istnienie Więcborka po tym okresie pochodzi z roku 1405. Jest to dokument kościelny z wizytacji odbudowanego po zniszczeniu kościoła. Warto wspomnieć że obecny kościół katolicki w Więcborku jest już czwartym wybudowanym w tym samym miejscu. Teren kościoła otacza prastary cmentarz parafialny, choć dziś już nie widać żadnego grobu.

W XV wieku rodzina Pęperzyńskich podzieliła się na dwie części. Pierwsza z nich pozostała przy swoim pierwotnym nazwisku, druga przybrała nazwisko Więcborscy od nazwy naszego miasta. Należeli oni do herbu ”Łodzi”- którego, kształt to złota barka bez masztu na czerwonym tle. W roku 1483 Włodko Więcborski sporządził dokument, na mocy którego, dzielili się miastem z Mikołajem Zebrzydowskim herbu Radwan, bratem swojej żony Elżbiety Więcborskiej. Istnieje też dokument o Więcborku z 1369r. w, którym Franciszek Piekosiński wymienia Bartosza Więcborskiego z Więcborka wojewodę wielkopolskiego, któremu Kazimierz Wielki nadał miasto Koźminek. – źródło ks. Frankidejski, op.cit., s. 14.

Więcbork wraz z jeziorem został podzielony na dwie części, Włodko otrzymał duże jezioro więcborskie, a Elżbieta mniejsze. W tym samym dokumencie mowa jest o więcborskim browarze i młynie wodnym pobudowanym na grobli łączącej tzw. Małe Jezioro Młyńskie z Dużą Wodą Więcborską. W XV wieku wymarła linia męska rodu Pęperzyńskich i Więcborskich. Miasto w całości przeszło w posiadanie książąt i hrabiów Zebrzydowskich, którzy posiadali w Więcborku swoją siedzibę zamkową. Rodzina Zebrzydowskich należała do domu Radwan. Herbem tego rodu była złota chorągiew kościelna z krzyżem, umieszczonym na czerwonym tle.

Zamek Zebrzydowskich z 1496r. został rozbudowany i odrestaurowany z plenipotencji Królowej Bony, której kapelanem był biskup krakowski rodem z Więcborka Książę Andrzej Zebrzydowski, który w latach 1558 -1560 przeniósł siedzibę biskupa krakowskiego z Wawelu do zamku w Więcborku. Królowa Bona wielokrotnie bywała w więcborskim zamku u Jej kapelana bp. Andrzeja Zebrzydowskiego.

Ostatnim właścicielem posiadłości więcborsko – sępoleńskiej rodu Zebrzydowskich był Kasper Zebrzydowski. Po jego śmierci w roku 1653 właścicielami Więcborka zostali Graczyńscy herbu Sas Pruski. Samson Graczyński, chorąży z Chełmna zmarł w 1667 roku i zakończył panowanie tego rodu na naszych ziemiach. Po nim Więcbork odziedziczyła rodzina Smożewskich herbu Starża – Topór Pod koniec XVII wieku dobra więcborskie przeszły w ręce Potulickich herbu Grzymała. Przodkowie ich już w XI wieku byli właścicielami miasta. Do 1734r. właścicielem Więcborka był hr. Józef Potulicki – wojewoda czarnkowski z żoną Marią Teresą z Tarlowów.

Po nim Więcbork odziedziczył Książę Aleksander Hilary Potulicki starosta Bożechowski (więcborski). Był on generałem polskim wojsk koronnych w Królestwie Polskim. Z jego fundacji powstał w latach 1772-78 więcborski kościół katolicki. W tym okresie rodzina książąt i hrabiów Potulickich przeszła z protestantyzmu na katolicyzm. Książę generał Aleksander Hilary Potulicki wybudował także nową siedzibę dla swojej rodziny wyprowadzając się z więcborskiego zamku. Nową siedzibą był nowy pałac wybudowany w modnym stylu na folwarku zwanym Ostrówkiem. Budynek ten w późniejszym czasie został przebudowany na szpital.

Książę generał Aleksander Hilary Potulicki zmarł 10 kwietnia 1780r. Po nim dobra więcborskie objął jego jedyny syn Hrabia Mikołaj Potulicki, który od cesarza Fryderyka Wielkiego otrzymał tytuł hrabiowski. Od tego też czasu w herbie Więcborka, przyjętym od Grzymalitów znajdują się trzy korony królewskie. W latach 1781-82 powstał spór między właścicielami Więcborka i Sypniewa o granicę między posiadłościami. Chodziło w nim o las dębowy, do którego przyznawały się obydwie miejscowości. Doszło wtedy nawet do starć zbrojnych między skłóconymi stronami.

W roku 1787 na Górze Świętej Katarzyny w Więcborku Michał Bonawentura Ignacy Potulicki wybudował kaplicę cmentarną pod wezwaniem św. Katarzyny, w miejscu popadającego w ruinę kościoła pod tym samym wezwaniem. Po jego śmierci 15 stycznia 1805 roku, aż do pełnoletności najstarszego syna Kacpra, majątkiem rodowym zarządzała wdowa po Michale Potulickim – Elżbieta Potulicka z domu Wodzicka. Kacper Potulicki był ostatnim właścicielem Więcborka. Czas zaborów nie sprzyjał rozwojowi rodu dlatego też powstawały zadłużenia w bankach Królestwa Niemieckiego. Spłacając je w 1821r. był zmuszony oddać dobra więcborskie wraz z miastem Pruskiemu Bankowi Głównemu.

Do dóbr więcborskich zaliczano także wsie: Pęperzyn założona w 1288r, Suchorączek założony w 1288r., Śmiłowo założone w 1405r., Witunia założona w 1444r., Zboże założone w 1453r., Zakrzewek założony w 1453r., Ostrówek założony w 1531r., Młynki założone w 1540r, oraz Sitno, Nowy Dwór i Wysokę. Tak więc pierwszymi i ostatnimi właścicielami Więcborka do 1920 roku, byli przedstawiciele rodu Grzymalitów, zwanych później Potulickimi. Toteż herb naszego miasta jak już wcześniej wspominałem, wzoruję się od 930 lat na herbie tych rodów.

W okresie międzywojennym znaczna część ziemi więcborskiej, budynków i urzędów miejskich była własnością mego pradziadka Jana Bracka, który był współtwórcą II RP. Mienie to zostało zrabowane po 1947r. przez komunistycznych złodziei z PRL. Już czas najwyższy by Rada Miejska Więcborka, przywróciła prastary herb Grzymała jako herb miasta Więcbork. Przypominam, że herb Grzymała był oficjalnym herbem miasta Więcbork zarówno w Królestwie Polskim oraz w Księstwie Warszawskim i II Rzeczypospolitej.

Tomasz Bracka

Najstarszy herb Więcborka z 1087r.

Najstarszy 930 letni herb Grzymała herbem Więcborka z 1087r.

Więcbork Dwór Książąt i Hrabiów Potulickich

Więcborski Pałac Książąt i Hrabiów Potulickich z Więcborka

Kiedy zabłysną obiecane w zeszłym roku 23 latarnie na ulicy Gdańskie i na Osiedlu Piastowskim w Więcborku pytają mieszkańcy !!!

Gdzie są zapowiadane w zeszłym roku latarni na ul. Gdańskiej w Więcborku pomimo obietnic burmistrza i radnych pytają czytelnicy pytam i ja.  Nie widać też do dziś zapowiadanych 18 nowych latarni na osiedlu Piastowskim,  które miały rozbłysnąć do 22 grudnia 2016  r. !!! Ponadto kolejne kilkadziesiąt latarni miało zabłysnąć na ul. Starodworcowej oraz w całej gminie Więcbork !!!

Zatem szanowni mieszkańcy trzeba się zaopatrzyć w lampiony i świece bo dni bardzo krótkie,  a ciemności więcborskie będą nam doskwierać w kolejne zimowe miesiące !!!

Czas też naprawić nieczynne  latarnie w mieście i gminie Więcbork oraz nieczynne reflektory oświetlające kościół zamontowane w ramach przebudowy więcborskiego Rynku n koszt mieszkańców !!!

Zgodnie z ustawą wszystkie ciemne place i ulice muszą być niezwłocznie oświetlone przez gminę Więcbork, na jej koszt. Kolejne ulice w mieście Więcbork bez oświetlenia ulicznego to ulice Zamkowa, Bp Andrzeja Zebrzydowskiego, Turystyczna, Szkolna, Książęca, Spacerowa, I AWP, oraz częściowo ul. Gdańska, Al. 600 – lecia, Powstańców Wielkopolskich, Górna, Wyzwolenia i lasek miejski przy siedzibie KBS i Grom.

Podobnie jest w Wituni, gdzie brak oświetlenia ulicznego przy ulicach Nowodworskiej, Witosa, Truskawkowej, Wiśniowej, Dalkowskiej, Polnej. Podobna sytuacja jest w Runowie, Runowie Młyn, Borzyszkowie, Czarmuniu, Pęperzynie, Karolewie, Lubczy itd.

Już za dobry rok kolejne wybory samorządowe zatem szanowny panie burmistrzu i rado miejska czas zacząć w końcu szanować mieszkańców,  gdyż kto nie szanuje mieszkańców i własnych deklaracji choćby w powyższej sprawie  jest godzien piastowania urzędów sołtysa, radnego, burmistrza, a nawet stróża więcborskiego magistratu.

Tomasz Bracka

Zbliża się 97 rocznica odzyskania niepodległości przez Więcbork 23. 01. 1920 – 23. 01. 2017 r. !!!

23. 01. 2017 r. minie 97 rocznica odzyskania przez Więcbork niepodległości za sprawą mieszkańców Więcborka walczących w Powstaniu Wielkopolskim oraz Armii Pomorze Gen. J. Hallera, który wyzwolił Więcbork po latach zaborów 23. 01. 1920 r..

Tego dnia mój pradziadek Jan Bracka udostępnił władzą odrodzonej Polski, własne domy na Urząd Miejski w Więcborku i Pocztę Polską. Na zdjęciu defilada Wojsk Polskich po wyzwoleniu Więcborka 23. 01. 1920 r. natomiast budynek z girlandami to dom Jana Bracka udostępniony odrodzonej Polsce na Urząd Miejski w Więcborku.

Poniżej załączam kilka dokumentów z tamtych lat dotyczących członka Zarządu Miasta Więcbork II RP Jana Bracka wraz z Jego osobistymi podpisami oraz Zarządu Miasta Więcbork, który tworzył Jan Bracka od odzyskania niepodległości w 1920 r.  do samej śmierci jako obywatel Polski narodowości polskiej władający biegle w mowie i pisowni językiem polskim  pomimo długiego okresu zaborów. Potwierdzono ten fakt lokalnie w dokumentach osobistych Jana Bracka oraz Starosty Sępoleńskiego i Wojewody Pomorskiego w Toruniu, które  załączam do wiadomości wszystkim komunistycznym i postkomunistycznym złodziejom więcborskim i sępoleńskim, którzy fałszowali dokumenty i okradli Jana Bracka z Jego nieruchomości za to całe dobro, które uczynił w swoim życiu dla naszego miasta , powiatu i kraju !!!

Zatem od dziś wszystko jest już jasne, a bełkot kacyków i złodziei został obalony dokumentami urzędowymi, które załączyłem poniżej oczekując zarazem przeprosin za pomówienia od pajaców, którzy mnie Tomasz Bracka oraz Jan Bracka pomawiali, w innym razie Sądy Polskie dotkliwie rozprawią się z tymi przestępcami. Czas najwyższy by władze powiatu odnotowały oczywiste i udokumentowane zasługi Jana Bracka  swojej księdze zasłużonych dla powiatu, gdzie zamiast prawdziwych bohaterów jak Jan Bracka gloryfikują zbrodniarzy komunistycznych z PRL, wymazując celowo z pamięci prawdziwych bohaterów i współtwórców naszego regionu.

Tomasz  Bracka

Wyzwolenie Więcborka przez Gen. J.Hallera i Armie Pomorze w 23. 01. 1920r i udostępnienie przez Jana Bracka własnego domu z girlandami na Urząd Miejski w Więcborku.

Wyzwolenie Więcborka przez Gen. J.Hallera i Armie Pomorze w 23. 01. 1920 r i udostępnienie przez Jana Bracka własnego domu z girlandami na Urząd Miejski w Więcborku.

Marszałek Polski Józef Piłsudski i Prezydent Polski Ignacy Mościcki, Generał Edward Rydz-Śmigły w domu Jana Bracka na więcborskim Rynku

Marszałek Polski Józef Piłsudski i Prezydent Polski Ignacy Mościcki, Generał Edward Rydz – Śmigły w domu Jana Bracka na więcborskim Rynku

Prezes Jan Bracka z 285 letnim Stowarzyszeniem Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku w swojej siedzibie w lasku miejskim.

Prezes Jan Bracka z 285 letnim Stowarzyszeniem Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku w swojej siedzibie w lasku miejskim.

Rezydencja Prezydenta Ignacego Mościckiego na przedmieściach Więcborka. foto Tomasz Bracka

Rezydencja Prezydenta Ignacego Mościckiego na przedmieściach Więcborka. foto Tomasz Bracka

Prezydent Polski Ignacy Mościcki i Marszałek Polski Edward Rydz Śmigły na polowaniu prezydenckim w więcborskich

Prezydent Polski Ignacy Mościcki i Marszałek Polski Edward Rydz Śmigły na polowaniu prezydenckim w więcborskich lasach

Prezydent Polski Ignacy Mościcki na polowaniu prezydenckim w więcborskich lasach

Prezydent Polski Ignacy Mościcki na polowaniu prezydenckim w więcborskich lasach.

Prezes KBS Więcbork Jan Bracka z braćmi przez własnością i siedzibą Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku zrabowaną KBS Więcbork przez więcborskich i sępoleńskich komunistów w latach 50-tych minionego stulecia. Tomasz Bracka

Prezes 285 letniego KBS Więcbork Jan Bracka w II RP z braćmi przed   siedzibą Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku zrabowaną KBS Więcbork przez więcborskich i sępoleńskich komunistów w latach 50-tych minionego stulecia. Tomasz Bracka

Grób Jana Bracka . Miejsce Pamięci Narodowej foto Tomasz Bracka

Grób Śp. Jana Bracka – Miejsce Pamięci Narodowej RP. foto Tomasz Bracka

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Starosty Powiatowego Ornassa

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Starosty Powiatowego Ornassa

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Starosty Powiatowego Ornassa

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Starosty Powiatowego Ornassa

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo burmistrza Więcborka Lindeckiego

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo burmistrza Więcborka Lindeckiego

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Jana Bracka

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Jana Bracka

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Rada Miejska Więcbork

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Rada Miejska Więcbork

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Rada Miejska Więcbork

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Rada Miejska Więcbork

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Wojewody Pomorskiego w Toruniu 1923r.

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Wojewody Pomorskiego w Toruniu 1923r.

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Starosty Powiatu do Wojewody Pomorskiego w Toruniu 1923r.

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Starosty Powiatu do Wojewody Pomorskiego w Tor

Kolejna afera prawnicza w Polsce adwokaci z urzędu czyli ”Obligatoryjne przegrywanie spraw przez biednych obywateli – zwolnionych z opłaty sądowej”

Adwokaci z urzędu dla biednych to oszustwo stworzone w byłym Ministerstwie Sprawiedliwości czyli – ”Obligatoryjne przegrywanie spraw przez biednych obywateli – zwolnionych z opłaty sądowej”. – Ta patologia prawnicza powstała w ministerstwie.

Od 15 lat nikt nie chce o niej słyszeć. Ewentualne ujawnienie jej grozi nieobliczonymi skutkami, informuje Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka ”Sprawiedliwość” Coś jest na rzeczy bo spawy z adwokatami z urzędu choć do wygrania są przegrywane !!!

Dowodem na to bezprawie jest moja zeszłoroczna wygrana z nieuczciwymi adwokatami i radcami  prawnymi, co orzekł prawomocnie w Wyroku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy stwierdzając bezprawne działanie pozwanych adwokatów i radców prawnych działających na moją szkodę nakładając na nich kary finansowe !!!

Tomasz Bracka

 Protest przez Sądem Najwyższym na rzecz przywrócenia sprawiedliwości w polskich sądach i, prokuraturze i adwokaturze.

Protest przez Sądem Najwyższym RP na rzecz przywrócenia sprawiedliwości w polskich sądach i, prokuraturze i adwokaturze !!!

Zbliża się 72 rocznica deportacji mieszkańców Więcborka do sowieckich obozów zagłady w ZSRR na rozkaz Józefa Stalina, Berii i władz PRL !!!

Zbliża się 72 rocznica deportacji mieszkańców Więcborka do sowieckich obozów koncentracyjnych w ZSRR na rozkaz Józefa Stalina, Mołotowa, Berii i władz PRL. Już w trakcie ”wyzwolenia” Więcborka przez Rosjan 27 styczniu 1945 r. rozpoczęły się pierwsze egzekucje i aresztowania rdzennej ludności polskiej, którą bezprawnie pozbawiano domów, lasów, gospodarstw rolnych robiąc miejsce dla przesiedleńców ze wschodu. Do dziś zarabowane mienie przez władze PRL i III RP nie zostało zwrócone okradzionym sybirakom. Największa komunistyczna masakra odbyła się w byłym kościele ewangelickim na Placu Wolności w Sępólnie Kr. Miejscowi Ubecy i NKWDowcy upchnęli słabych i starych mieszkańców Więcborka i Sępólna tym w kościele a następnie spalili ich żywcem. Do dziś brak tam nawet lichej tablicy przypominającej o tej komunistycznej zbrodni ludobójstwa popełnionej na narodzie Polskim.

Sowieci i władze komunistyczne PRL bezprawnie potraktowały te tereny jako niemieckie warto przypomnieć, że w czasach II Rzeczpospolitej Polskiej miasto i gmina zbiorowa Więcbork kończyły granicznie terytorium Polski a granica Polsko – Niemiecka była na rzece Łobzonka we wsi Dorotowo. Podobnie było w 1807 r. kiedy na mieście i gminie Więcbork kończyło się Wielkie Księstwo Warszawskie za sprawą Napoleona Bonaparte, który stoczył jedną z ważniejszych bitew na terenach więcborskich w okolicach plaży miejskiej w Więcborku.

Wobec tych faktów trzeba stwierdzić, że Więcbork jest bardziej polski niż pozostałe fragmenty państwa które wówczas stanowiły terytorium zaborców z Prus, Rosji i Austro – Węgier. To właśnie Księstwo Warszawskie było namiastką państwa polskiego w czasach zaborów dając powiew wolności w 1918 roku. Trzeba dodać, że w czasach Królestwa Polskiego więcborskie zamki stanowiły zarząd dla polskich dóbr królewskich, książęcych i rycerskich. To właśnie w Więcborku zaczynała się Polska począwszy od Mieszko I-ego który zdobył prastary więcborski gród w chwili utworzenia państwa Polan.

Powróćmy jednak do deportacji, wielu bezbronnych ludzi w tym dzieci zostało spędzonych w styczniu i marcu 1945r. na więcborski rynek po czym upchnięto ich w kościołach ewangelickich w Więcborku i Sępólnie a następnie spędzono jak bydło do bydlęcych wagonów sowieckich pociągów. Wedle relacji świadków miały miejsce dwie deportacje w styczniu i marcu 1945 r, zesłańców wywożono na Ural i Syberię w ZSRR. Jazda pociągiem trwała kilkadziesiąt dni dlatego wiele osób umierało w trakcie podróży z głodu i osłabienia. Po przyjeździe na miejsce mieszkańcy Więcborka trafili do sowieckich obozów koncentracyjnych NKWD nr 506 oddział 5 w miejscowościach Mijas, Dynaburg, Kopiejsk, Czelabińsk.

Na miejscu osadzono ich w obozowych gliniankach po kilkaset osób i zmuszano do niewolniczych prac przy wyrębie drzew oraz w kopalniach węgla i uranu. Wielokrotnie brakowało jedzenia, a praca trwała prawie całą dobę. Warto dodać,  że kilku mieszkańców Więcborka uciekło na pieszo z sowieckich obozów na Syberii i przybyli po długiej wędrówce do Więcborka, wśród nich był mój wujek Joachim Bracka i pan Leon Rook. To co Rosjanie i Polacy uczynili Polakom w 1945 r. w Więcborku jest wielką zbrodnią ludobójstwa popełnioną na mieszkańcach naszego miasta i województwa kujawsko – pomorskiego.

Ta Polsko – Rosyjska zbrodnia ludobójstwa jest nadal zatajana przez władze urzędu marszałkowskiego w Toruniu oraz wojewodę kujawsko – pomorskiego, poprzez celowe nieczczenie pamięci ofiar tej zbrodni która obejmuję tysiące poszkodowanych z całego województwa kujawsko – pomorskiego. Śledztwo w tej sprawie prowadzi od 14 lat bydgoski i gdański IPN pod sygn. akt S25/01/Zk . Już czas najwyższy Prezesie IPN władzo Więcborka i panie marszałku województwa Piotrze Całbecki otoczyć należyta pamięcią i czcią ofiary tej komunistycznej zbrodni ludobójstwa z czasów PRL tak jak Pan to czyni z innymi tragicznymi rocznicami związanymi z naszym regionem. Mieszkańcy Więcborka i powiatu czekają na pamięć i słowo przepraszam już 72 lata !!!

Oto nazwiska niektórych mieszkańców Więcborka deportowanych z Więcborka w 1945 r. do sowieckich obozów zagłady : Joachim Bracka, Jan Fojut, Miron Czarnecki, Franciszek Kozłowski, Franciszek Dubielski, Aleksy Dywel, Józef Adamczewski, Kazimierz Siuda, Stanisław Wachs, Henryk Piotrowski, Tadeusz Węgierski, Czesław Kamiński, Józef Madajski, Karol Altman, Józef Urbański, Zenon Fridrichowicz, Antoni Berndt, Maciej Sadowski, Edmund Grochowski, Władysław Fiedler, Fryderyk Tecław, Piotr Meller, Leon Rook, Feliks Małek, Maciej Sadowski, August Semrau, Teofil Gilka, Eugienia Grzesik, Zofia Poczwardowska, Jerzy Jaskólski, Zdzisław Jaskólski, Maria Olesińska, Janina Olesińska, Jaskólska Aniela, Władysława Andrysiak, Wiktoria Kosieniak, Janina Słoma, Wacława Plutka, Błociński, Kowalski, Flis, Grzesiak, Bocianowska i wielu innych mieszkańców Więcborka z których znaczna część poległa w sowieckich obozach zagłady lub zmarła w trakcie wielotygodniowej podróży w bydlęcych wagonach z Więcborka na Syberię.

Chwała bohaterom i poległym sybirakom z Więcborka o których też zapomina od 72 – lat lokalna władza i Rada Miejska Więcborka. Już czas najwyższy zacząć czcić pamięć deportowanych i pomordowanych przez władze PRL i ZSRR mieszkańców Więcborka w latach 1945-1946 r. Ten sam apel kieruję do posłów na Sejm RP oraz radnego wojewódzkiego z Więcborka pana Mark Witkowskiego, już czas najwyższy zadbać o prawdę i pamięć historyczną o tej zbrodni ludobójstwa w corocznych uroczystościach wojewódzkich czcząc deportowanych i pomordowanych mieszkańców Więcborka, którzy polegli w 1945 r. z rąk zbrodniarzy stalinowskich i polskich w czasach PRL.

Tu też potrzeba solidnej publikacji naukowej na temat tej strasznej zbrodni i to też jest zadanie dla lokalnych i wojewódzkich polityków. Czas odchodząca władzo przerwać to milczenie! Rodziną pomordowanych i deportowanych składamy wyrazy głębokiego współczucia i wierzymy, że kulisy tej zbrodni zostaną w pełni wyjaśnione. Wierzymy, że pamięć o deportowanych do ZSRR i pomordowanych tam mieszkańcach Więcborka w 1945 r. z rozkazu komunistycznych władz polskich PRL i sowieckich Józefa Stalina już więcej nie będzie wymazywana z pamięci mieszkańców naszego miasta, gminy, województwa oraz kraju za sprawą nieodpowiedzialnych władz krajowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich Więcborka.

Nawiązując do  komunistycznej rocznicy wyzwolenia ( zniewolenia)  Więcborka i powiatu załączam zdjęcia kościoła ewangelickiego w Sępólnie Kr na Placu Wolności, gdzie UBP spaliło z NKWD setki niewinnych mieszkańców Więcborka i powiatu sępoleńskiego po zakończeniu II Wojny Światowej. Jednym z ocalałych, który wydostał się z płonącego kościoła z ludźmi jest żyjący do dziś Pan Kotke z Więcborka !!! To skandal by w tym miejscu nadal stał pomnik zwycięstwa w Sępólnie, a władze powiatu składały tam kwiaty dla oprawców stalinowskich winnych tej zbrodni ludobójstwa i spalenia ludzi w świątyni. Ten plac powinien nazywać się palcem męczeństwa, a nie zwycięstwa !!!

Podobnie było w Więcborku na Rynku gdzie spalono domy z ludźmi !!! Były też takie akcje jak gwałcenie nagich kobiet w Lubczy przywiązanych do płotów przez UBP i NKWD czy zbiorowy gwałt na właścicielce rybakówki przy ul. Potulickich w Więcborku, którą sowieccy zwyrodnialcy przybili na znak krzyża do drzwi i gwałcili zbiorowo, a jak już się im to znudziło to konające zwłoki przybite do drzwi wrzucili na jezioro więcborskie. Na uwagę zasługuje też liczba ofiar sowieckich z tak zwanego wyzwolenia Więcborka w 1945 r, dziś już wiemy że są to ofiary alkoholizmu, gdyż po spaleniu pałacu w Runowie by się ogrzać sowieci upajali się w miejscowej gorzelni, a następnie zamarzali pijani w rowach lub pływali w kadziach gorzelnianych. Podobnie było przy gorzelniach w Jastrzęcbu i Sypniewie. Na szczęście za sprawą ustawy Sejmu RP obecnej kadencji wszystkie symbole komunistyczne znikną do września tego roku z przestrzeni publicznej w tym wszystkie komunistyczne nazwy więcborskich ulic !!!

Tomasz Bracka

71 rocznica deportacji mieszkańców Więcborka w tym Joachima Bracka do obozów koncentracyjnych w Mijas, Dynaburgu, Kopiejsku i Czelabińsku w ZSRR

72 rocznica deportacji mieszkańców Więcborka w tym Joachima Bracka do obozów koncentracyjnych w Mijas, Dynaburgu, Kopiejsku i Czelabińsku w ZSRR

71 rocznica deportacji mieszkańców Więcborka w tym Joachima Bracka do obozów koncentracyjnych w Mijas, Dynaburgu, Kopiejsku i Czelabińsku w ZSRR"

72 rocznica deportacji mieszkańców Więcborka w tym Joachima Bracka do obozów koncentracyjnych w Mijas, Dynaburgu, Kopiejsku i Czelabińsku w ZSRR”

Miejsce spoczynku sybiraka z Więcborka Joachima Bracka deportowanego do ZSRR w 1945r. foto Tomasz Bracka

Miejsce spoczynku sybiraka z Więcborka Joachima Bracka aresztowanego i deportowanego przez komunistów do ZSRR w 1945 r. foto Tomasz Bracka

Status pokrzywdzonego przez komunistów sybiraka Joachima Bracka wydany przez IPN

Status pokrzywdzonego przez komunistów z PRL sybiraka Joachima Bracka wydany przez IPN Gdańsk

Kościół ewangelicki na Rynku w Sępólnie gdzie UBP spaliło z NKWD setki niewinnych mieszkańców Więcborka i powiatu sępoleńskiego po zakończeniu II Wojny Światowej

Kościół ewangelicki na Rynku w Sępólnie gdzie UBP spaliło z NKWD setki niewinnych mieszkańców Więcborka i powiatu sępoleńskiego po zakończeniu II Wojny Światowej

Kościół ewangelicki na Rynku w Sępólnie gdzie UBP spaliło z NKWD setki niewinnych mieszkańców Więcborka i powiatu sępoleńskiego po zakończeniu II Wojny Światowej

Kościół ewangelicki na Rynku w Sępólnie gdzie UBP spaliło z NKWD setki niewinnych mieszkańców Więcborka i powiatu sępoleńskiego po zakończeniu II Wojny Światowej

Przedwojenny Rynek w Więcborku zniszczony po wojnie przez komunistów

Przedwojenny Rynek w Więcborku zniszczony po wojnie przez komunistów, którzy spali te domy z ludźmi.

Dom i las z rzeką Joachima Bracka przy tamie w Więcborku

Dom i las, wody i rzeka sybiraka Joachima Bracka przy tamie w Więcborku zrabowane przez komunistów i władze III RP !!!

 

Sybirak Henryk Piotrowski

Sybirak Henryk Piotrowski – foto Tomasz Bracka

Wzywam Sejm RP z Marszałkiem Sejmu RP do wygaszenia mandatów posłów łamiących prawo i ukarania finansowego oraz uchylenia imunitetów !!!

Wzywam Sejm RP z Marszałkiem Sejmu RP do wygaszenia mandatów posłów łamiących prawo i ukarania finansowego oraz uchylenia imunitetów poselskich !!!

Dosyć warcholstwa i targowicy oraz rażącego łamania prawa sejmowego i karnego przez Posłów RP, będących na utrzymaniu Narodu Polskiego w kwicie 25 000 zł miesięczni !!!

Czas najwyższy w oparciu o art 32 Konstytucji RP na zamianę ustawy o wyborze Posła i Senatora RP dającą możliwość odwołania obywatelom Posła i Senatora RP w trakcie, kadencji tak jak ma to miejsce w przypadku prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz radnych w Polsce !!! Żądam uchylenia imunitetów poselskich i senatorskich osobą łamiącym prawo !!! Stop Targowicy w Sejmie i Senacie RP !!!

Tomasz Bracka c15xxqewqaaqgza-jpg-large

W tym roku przypada 285 rocznica powołania przez Króla Polski Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku oraz 15 rocznica reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku dokonanej przez prezesa KBS Więcbork Tomasza Bracka !!!

W tym roku mija 285- rocznica powołania przez Króla Polski Augusta II Mocnego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku co miało miejsce 16. 19. 1723 r.  oraz 15 rocznica reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku dokonanej przez prezesa KBS Więcbork Tomasza Bracka 11. 11. 2002 r. !!!

W tym akcie uczestniczył Józef Remigian Hrabia Potulicki z Więcborka dla, którego Król Polski powołał Więcborskie Bractwo Strzelecki w mieście Więcbork siedzibie zamkowej Potulickich herbu Grzymała. Ród Potulickich wywodzi się w prost z rodu Grzymalitów herbu Grzymała z Więcborka, gdzie również mieściła się ich siedziba zamkowa począwszy od Piterasza Grzymała, który w 1087 r. otrzymał herb Grzymalitów i Więcborka do Księcia Władysława Hermana za obronę Płocka przed Jaćwingami. Niebawem minie 15 rocznica reaktywacji tego Bractwa, której dokonałem z 15 osobami 11.11.2002r. stając się zarazem jego pierwszym i długoletnim prezesem w czasach III RP.

Poniżej przedstawiam akt królewski Króla Polski Wturego II Mocnego powołujący Bractwo Strzeleckie w Więcborku 16 10. 1732 roku oraz statut Króla Polski dla Bractwa Strzeleckiego w Więcborku z 1733 r.

Augst Wtóry z Bożej Łaski Król Polski Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Samogickiego, Kijowskiego, Wołyńskiego, Podlaskiego, Liwońskiego, Smolińskiego, Siewierskiego, Czernichowskiego. Książę i Dziedzic Saxsoni, Pierwszy Elektor. Wobec Wszystkiem dajemy znać komu o tym wiedzieć należy, że Wielmożny Józef z Potulic Potulicki Starosta Borzechowski i Miławski Cech Strzelecki miasteczku swoim dziedzicznem Więcborku nazwanym, w województwie Kaliskim w powiecie Nakielskim leżącym, na formę pobliższych miast i miasteczek, powagą Naszą Królewską abyśmy instytuowali i erygowali, instancjował i nas uniżenie suplikował, aby Mu się tenże Cech Strzelecki w pominonem miasteczku za konsensem i wolą naszą proszono bez wszelkiej trudności pozwoliliśmy i gdyby Rzeczpospolita posiłków potrzebowała, mężów do wojennego ćwiczenia przyłożonych i do traktowania broni sposobnych, w każdym przypadku mieć ich powinna.

Jakośmy słusznemi z konwikowani racjami fundowani i wprowadzenie Cechu czyli Bractwa pozwalamy. Asekurujemy tosz Bractwo Strzeleckie przez przyrzeczonego Wielmożnego Potulickiego Starostę Borzechowskiego Vigore Preseny z konsensu naszego będzie instytuowane i ważne wiecznemi czasy.

Chcemy aby Bracia tegoż Strzeleckiego Cechu w miasteczku Więcborku erygując wszystkie artykuły, punkta, przywileje, prawa i wolności poddanemu Cechowi miasteczku Złotowo konsensu Naszego Roku Pańskiego 1702 dnia 9 miesiąca marca pozwolone, niemi niech się rządzili i we wszystkiem obserwowali.

Co dla lepszej wiary ręką naszą podpisujemy i pieczęcią naszą królewską zatwierdzamy.

Działo się w Warszawie dnia 16 Oktobera Roku Pańskiego 1732,
Panowania Naszego 36.Roku.
AUGUST REX /L.S./

Instytucja Bractwa Strzeleckiego w miasteczku Więcborku Wielmożnego Potulickiego Starostę Borzechowskiego i Mławskiego dziedzicznym.

Adam Stanisław Grabowski Dziekan Katedralny Chełmiński
Podkanclerzy Koronny.

Przedstawiam statut Królewski dla Bractwa Strzeleckiego w Więcborku z 1733r.

August II z Bożej Łaski Król Polski Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Samognicki, Kijowski, Wołyński, Podlaski, Lwowski i Czarniachowski, także i dziedziczny Książę Saksoni i Elektor. Znać dajemy niniejszym skryptem naszym wszystkim i wobec i z osobna, komu o tem wiedzieć należy, od szczęśliwego panowania naszego, aby ta prześwietna Rzeczypospolita nam od Boga pozwolona zupełnie kiknęła i potomnym wiekom chwalebnie słynęła , od naszej albowiem protekcji należą, aby wszystkie godnych rycerzy naszych miast w godnym porządku i postanowionych prawach zostawały a ponieważ miasto Więcbork w województwie Kaliskiem, powiecie Nakielskim położone do dobrego porządku i obrony miasta ze sztuką strzelecką zabiera się ćwiczenie, to za rzecz godną i pożyteczną uznaliśmy.

Za czem my nie przecząc tak godnej intencji obywateli miasta Więcbork na intencję wiernych naszych consiljjarzów na ten czas przy boku naszym będących z osobliwej łaski królewskiej dyplom sztuki strzeleckiego cechu wydać umyśliliśmy, tako i teraz wydajemy i pozwalamy niniejszem pisaniem naszym ażeby pominione bractwo stuki strzeleckiej miejsce najwygodniejsze obrawszy i naznaczywszy, tam się dni zwyczajnych w sztuce strzeleckiej ćwiczyło. Punkta artykułów i kondycyje, dobry wyrażając porządek do wolnego upodobania bractwa służące niżej opisane, postanowione i uchwalone, mocą naszą Królewską aprobujemy i konfirmujemy, który to walor, żeby na zawsze był zachowany mieć chcemy, których to artykułów i punktów tenor jest taki. W Imię Pańskie! Amen. Do wiecznej a potomnych pamięci!

Ktokolwiek w katalog braci będzie chciał być wpisany , najprzód złotych polskich do skrzynki bractwa bez żadnej odwłoki wyliczy i 4 funty wosku odda na świece, które bracia w procesji przy Najśw. Sakramencie nosić będzie każdy.

Także z braci cechu strzeleckiego pistolet albo rusznice dobrze sporządzoną dla obrony miasta do pominionego bractwa darować powinien. Niegodzi się także, nikogo do tego bractwa przyjmować tylko, któryby pierwej zostawał mieszczaninem i pokazał list rodowy, wyjąwszy synów tamecznych mieszczan, którzy jeżeli będą w bractwo strzeleckie wkupieni, wolno im strzelać do tarczy. Przytem niech się nikt nie waży z drugiego i cudzego bractwa albo kogo inszego pożyczonym pistoletem albo strzelbą strzelać tylko ze swojej własnej pod utrata strzelby i honoru królewskiego. Kto by się ważył z braci drugiego brata wziąść rośnicę i zapał zdradliwie zatkać, da winy złoty jeden.

Ktoby zaś z braci najlepiej w tarczę uderzył kulą król albo strzelec od wszelkiej kontrybucji Rzeczypospolitej, od cła i od miejski ciężarów i podatków wolny będzie przez cały rok. Bracia wszyscy, w którymkolwiek domu znak albo chorągiew strzelecka wywieszona z okna będzie, tam się schodzić będą, gdzie przez starszych braci tarcza lokalowa będzie a stamtąd na miejsce naznaczone z tarczą pójdą.

Tam najpierwej pan prezydent miasta jeżeli na ten czas obecny będzie 5 razy strzeli, potem następować będą starsi cechu strzeleckiego, consequenter inni bracia według porządku regestrowego. Jeden zaś przysiężny przy kopie albo w dole przy tarczy zasiąść powinien, aby przestrzegał kto lepiej w tarczę uderzy.

Czas strzelania tego od środy świątecznej aż do czwartku trwać będzie. Żaden z braci, aby się nie ważył więcej do tarczy strzelać tylko 4 razy. Bracia wszyscy cechu strzeleckiego po wystrzelaniu w czwartek o 20 godzinie na zegarze wielkim a na małym o 8 godzinie,który ubił tarcze i królem cechu strzeleckiego został, od starszych i braci koronowany będzie, potem go do domu jego pięknie z triumfem zaprowadzą.

A kto z braci strzeleckiego cechu w tarcze najlepiej kulą uderzy, choćby nie był w cechu piwowarskim, wolno mu będzie przystęp in instanti do bractwa cechu piwowarskiego. Ten zaś strzelec albo król koronowany od starszych, jeżeliby sam takiem piwowarstwem się bawić nie chciał wolno mu urząd i wolność honoru swego komu inszemu, darować albo sprzedać. Bractwo zaś cechu strzeleckiego królowi da klejnot albo raczej łańcuch złoty i srebrny z klejnotem, który sobie na roczny swój pożytek obrócić może z tą kondycją, że to wszystko zupełnie do bractwa strzeleckiego odda w niedzielę ”Rogationes” nieoddanie pod winą i wagą dwojga tychże klejnotów, do którego oddania stawiać powinien rękojmiów mieszczan i słusznych i dobrze posesjonatów.

Tegoż króla tudzież Pana Prezydenta starsi i z bracią traktować będą. Król jeżeli będzie chciał według swojej możności p.p. starszych tego cechu w wyprawieniu bankietu suplementować może. Którykolwiek brat obrany na królestwo przy ekspiracji urzędu swego i królestwa ze szczodrobliwości swojej powinien będzie klejnot srebrny z herbem swoim do bractwa strzeleckiego i czas sposobny upatrzywszy godną cechu tego braci wyprawić kolację t.j. wieczerzę.

Którykolwiek z braci tarczy żaden z nich od króla i inszych braci odstępować nie powinien po onem wystrzeleniu, póki ów przysiężny brat tarczy z mety nie przyniesie. Potem skromnie wszyscy porządkiem żołnierskim trybem do miasta wnijdą a to pod winą 1 funta wosku.

Po wystrzelaniu, aby się nikt nie ważył tarczy z mety ruszać, tylko komu nakażą pod winą złotych polskich 6. Ktokolwiek by z braci mniej przystojne słowa mówił albo żarty na miejscu strzelania albo przy kongregacji brackiej czynił, odda winy złotych 3 polskich. Nikomu z braci nie wolno z szablą przychodzić do bractwa i na miejsce strzelania pod winą funta wosku jednego. Starać się będzie bractwo cechu piwnego o obronę miasta i sławetnego magistratu to też ratione chowania ruśnic, pistoletów, prochów kulowych, od którego zawarcia klucze zostawiać będą u starszych bractwa tego. Starsi zaś bractwa cechu strzeleckiego każdego roku w poniedziałek świąteczny i rachunek z perceptów i expensów oddawać będą braciom cechowym.

Potem bractwo całe inszych starszych do tego godnych na przyszły rok obierać będą i konfirmować. Gdy starszy tego bractwa inszego na miejsce swoje wysadzi, jeżeli raz nie będzie posłuszny, da winy pół złotego kto 2 razy da złoty jeden, kto 3 razy będzie wyrzucony z bractwa. W dni świąteczne, ktokolwiek raz u jednego stołu zasiądzie, u tegoż przez całą oktawę zasiadać powinien pod winą pół złotego.Kto z braci do stołu siądzie a miejsca tam nie ma naznaczonego popada winie złotego jednego. Cokolwiek starsi dla dobrego porządku postanowią i uchwalą, to wszystko z artykułu prawo mieć należy. Co wszystkim którym należy, osobliwie magistratowi i wszelkiemu pospólstwu miasta Więcborka do wiadomości podając rozkazujemy aby bractwo strzeleckie z mocy naszej królewskiej na wolnie postanowione we wszystkich punktach, klauzulach, artykułach, kondycjach zachowane było. Praw wolności ochrony zażywać pozwalamy.

Nic a nic woli naszej i rozkazu nie nadwyrężając ani nadwyręzić nie dopuszczając.
Roku Królowania Naszego 1733 dn. 30 Junii.
AUGUST REX /L.S./

Dnia 03.12.1933 r. Królewskie Bractwo Strzeleckie w Więcborku zostaję przekształcone w Stowarzyszenie pierwszym i ostatnim Prezesem Stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku w II RP zostaje mój pradziadek Jan Bracka, który pełnił tą funkcje do samej śmierci 9 maja 1938 r..

Pogrzeb Prezesa Jana Bracka 12.05.1938 r. zgromadził tysiące ludzi żegnali Go osobiście Prezydent RP Ignacy Mościcki,  Marszałek RP Edward Rydz Śmigły, Ks Kapelan KBS Więcbork Dziekan Jan Wilmowski i liczni kapłani, Wojsko Polskie, Kurkowe Bractwa Strzeleckie RP oraz liczne delegacje władz Wojewódzkich, Powiatowych i Miejskich Więcborka i rzeszę mieszkańców Więcborka. Jak podaje gazeta sępoleńska z 1938r. takiego uroczystego i wielkiego pogrzebu Więcbork jeszcze nie widział..

Po zakończeniu II Wojny Światowej KBS Więcbork powołuję na Prezesa Franciszka Kucharskiego. W 1960 r. komunistyczne władzę PRL bezprawnie zabraniają działalności KBS Więcbork i rozkradają cały majątek bractwa czyli budynek bracki, strzelnicę, kręgielnie, restaurację i klejnoty Brackie z 11 hektarowym laskiem brackim w Więcborku włącznie.

Po wielu latach zabiegów i blokad ze strony postkomunistów więcborskich 11. 11. 2002r. ja Tomasz Bracka prawnuk pierwszego Prezesa Jana Bracka reaktywuję w ciągłości prawnej 285 letnie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku, które zostało przekształcone w stowarzyszenie przez Prezesa Jana Bracka 03. 12. 1933 r. Dokładnie 11. 11. 2002 r. zostaję wybrany jednogłośnie pierwszym i długoletnim Prezesem KBS Więcbork  pełniąc ten urząd w latach 2002- 2007 r. w odrodzonej III RP, a w 2011 roku Królem KBS Więcborka Janem Tomaszem I.

Przez cały czas mego prezesowania i królowania temu Bractwu byłem niszczony przez postkomunistyczny motłoch, który robił wszystko by zniszczyć tą najstarszą w mieście i Polsce organizacje militarną, czego wszyscy byliśmy świadkami. Pomimo tych obrzydliwych ataków i pomówień kierowanych pod adresem moim i bractwa, przez pogrobowców zbrodniczego komunizmu. To właśnie za mojej prezesury 10 lat temu wprowadziłem KBS Więcbork do zrabowanej przez komunistów w PRL przedwojennej siedziby w Laku Miejskim w Więcborku.  W tym czasie Bractwo uzyskało broń palną, mundury, sztandar, magazyn broni, łańcuch królewski i należną renomę !!! KBS Więcbork nadal działa i to cieszy mnie najbardziej, pomimo tak wielu doznanych krzywd od judaszy, którzy się do mnie wówczas podstępnie zbliżyli.

Postkomunistyczni sługusi byłych władz Więcborka, użyli przeciw mnie usłużne im siły represji sądowo – prokuratorskie i fałszywych świadków by zniszczyć mnie i KBS Więcbork, w którym jako Prezes maiłem czynnego Ministra Rolnictwa RP Wojciecha Mojzesowicza w Rządzie PiS Jarosława Kaczyńskiego i zarazem Posła RP oraz Senatora RP Kosmę Złotowskiego i wielu wyśmienitych ludzi z kapelanem ks Andrzejem Jaskułą włącznie !!!

Dziś po latach ujawniam dokumenty, które w prost pokazują wyrządzone mi krzywdy i potwierdzają moje racje oraz mój profesjonalizm !!! Polityczny proces w stylu stalinowskim jaki mi zgotowano i nagonkę na mnie oraz KBS Więcbork za sprawą postkomunistycznych bandytów, którzy chcieli rozkraść i sprzedać lasek miejski w Więcborku, na co im nie pozwoliłem jako Prezes KBS !!! To przestępstwo musi dziś osądzić Minister i Prokurator Zbigniew Ziobro z Sądem Najwyższym RP !!! Czas by te świnie powiedziały głośno przepraszam albo trafią niebawem do więzień bo tam jest ich miejsce !!! Przy okazji dziękuję Panom Marianowi Marach i Marianowi Kielich za świadectwo prawdy pomimo nacisków przestępców z więcborskich urzędów i półświatka przestępczego  !!!

KBS Więcbork reaktywowali 11. 11. 2002r. Tomasz Roman Bracka, Jerzy Dubielski, Mieczysław Ciepłuch, Edmund Bąkowski, Ryszard Dziekański, Marian Dąbecki, Janusz Holka, Kazimierz Wilczyński, Grzegorz Antczak, Marek Lisiecki, Tadeusz Poseld, Andrzej Rook, Marian Kielich, Marian Marach, Norbert Drozdowski. Jest to obecnie najstarsze Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Polsce działające w ciągłości prawnej 285 lat.

Czas najwyższy by na jubileusz 285 lecia KBS Więcbork wróciła do lasku kręgielnia miejska zniszczona przez władze miejskie Więcborka pod koniec lat 80 – tych minionego stulecia oraz zapowiadana od 10 lat kawiarnia bracka, której budowa dobiegła końca w zeszłym roku, o czym poinformował mnie obecny prezes KBS Więcbork brat Kazimierz Wiczyński.  Z okazji wielkiego jubileuszu 285 –  lecia KBS Więcbork, już dziś życzę wszystkim byłym i obecnym braciom z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcbork wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,  zawodowym i brackim.  !!!

Tomasz Bracka

Herb Polski i Króla Polskiego Augusta II Mocnego z 1732 r.

Herb Polski i Króla Polski Augusta II Mocnego z lat 1694 – 1732 r.

Król Polski August II Mocny panujący w latach 1694 -1733 r.

Król Polski August II Mocny panujący w latach 1694 -1733 r.

 

Grób Prezesa KBS Więcbork Jana Bracka Miejsce Pamięci Narodowej - 2015r. - foto Tomasz Bracka

Grób Prezesa 285 – letniego KBS Więcbork Jana Bracka – Miejsce Pamięci Narodowej RP od 2015 r. – foto Tomasz Bracka

Założyciel, Prezes i Król KBS Więcbork Tomasz Bracka. foto Ryszard Pieczko

Założyciel, Prezes i Król 285 – letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka.  foto Ryszard Pieczko

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes 285 – letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka, Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Więcborka Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23. 12. 2006 r.

Minęło 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez ks proboszcza Adama Kątnego na prośbę prezesa Tomasza Bracka, co widać na zdjęciu. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Minęło 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez ks proboszcza Adama Kątnego na prośbę prezesa KBS Więcbork Tomasza Bracka, co widać na zdjęciu. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes 285 – letniego KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.  12.  2006 r.

Król KBS Więcbork Tomasz Bracka po intronizacji w towarzystwie wiwatujących gości i Królowej KBS Sępólno Bożeny Pacholczyk i Króla Okręgu Bydgoskiego Zjednoczenia KBS RP Zbigniewa Madeja

Król 285 letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka po intronizacji w towarzystwie wiwatujących gości i Królowej KBS Sępólno Bożeny Pacholczyk i Króla Okręgu Bydgoskiego Zjednoczenia KBS RP Zbigniewa Madeja

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Minęło 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez ks proboszcza Adama Kątnego na prośbę prezesa Tomasza Bracka, co widać na zdjęciu. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka.  foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes 285  letniego KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23. 12. 2006 r.

Siedziba KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Siedziba 285 –  letniego KBS Więcbork.  foto Tomasz Bracka

Kawiarenka bracka KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Kawiarenka bracka 285 – letniego KBS Więcbork.  foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork nowa strzelnica bracka w Więcborku 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

KBS Więcbork nowa strzelnica bracka w lasku brackim w Więcborku 25. 04. 2015 r.- foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork na zdjeciu założyciel, prezes i król KBS Więcbork Tomasz Bracka 25.04.2015r.- foto Jan Domek dla GW

Na zdjęciu założyciel, prezes i król 285 – letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka 25. 04. 2015 r. – foto Jan Domek dla GW

Turniej strzelecki KBS Więcbork o pierścień Św. Katarzyny. foto Tomasz Bracka

Turniej strzelecki 285 – letniego KBS Więcbork o pierścień Św. Katarzyny.  foto Tomasz Bracka

2834 letnia Kronika KBS Więcbork z wpisami prezesa Jana Bracka . foto Tomasz Bracka

285 letnia Kronika KBS Więcbork z wpisami prezesa Jana Bracka . foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork 25.04.2015r.- foto Jan Domek GW

285 – letnie KBS Więcbork 25. 04. 2015 r.- foto Jan Domek GW

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Intronizacja Króla 285 – letniego KBS Więcbork  Tomasza Bracka 2011 r.

Nowy Król KBS Więcbork AD 2011/12 Tomasz Bracka przybrał przydomek królewski Jan Tomasz I

Nowy Król 285 – letniego KBS Więcbork AD 2011/12 Tomasz Bracka przybrał przydomek królewski Jan Tomasz I –  Więcbork 2011 r.

Pierwszy prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka odsłania tablicę pamięci poległego w Smoleńsku 10.04.2010r. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Pierwszy prezes 285 – letniego KBS Więcbork w III RP Tomasz Bracka odsłania tablicę pamięci poległego w Smoleńsku 10. 04. 2010 r. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

7 Ogólnopolskie Rekolekcje Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Górka Klasztorna 02.04.2011r.

7  Ogólnopolskie Rekolekcje Kurkowych Bractw Strzeleckich RP – Górka Klasztorna 02. 04. 2011r.

wigilia KBS Więcbork 12.12.2010r.Wigilia bracka w Pałacu w Sypniewie – foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork knajpka bracka lasek 25.04.2015r.- foto

KBS Więcbork knajpka bracka lasek 25. 04. 2015 r. – foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork nowa strzelnica bracka w Więcborku 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

KBS Więcbork nowa strzelnica bracka w Więcborku 25. 04. 2015 r. –  foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork nowa strzelnica bracka w Więcborku 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

KBS Więcbork nowa strzelnica bracka w Więcborku 25. 04. 2015 r. – foto Tomasz Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Minęło 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Minęło 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Minęło 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23. 12. 2006 r.

Założyciel, prezes i król KBS Więcbork Tomasz Bracka w trakcie strzelania jubileuszowego 280 lat KBS Więcbork na strzelnicy brackiej w lasku miejskim w Więcborku. foto Jan Szylka

Założyciel, prezes i król KBS Więcbork Tomasz Bracka w trakcie strzelania jubileuszowego 280 lat KBS Więcbork na strzelnicy brackiej w lasku miejskim w Więcborku.  foto Jan Szylka – 2012 r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23. 12. 2006 r.

Obiad królewski wystawiony po intronizacji Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Obiad królewski wystawiony po intronizacji Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka 2011 r.

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka 2011 r.

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka.  foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie Prezesa KBS Więcbork Jana Bracka - 2015r.

Prezes i Król KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie Prezesa i Króla KBS Więcbork Jana Bracka – 2015r.

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 – letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

KBS Więcbork rozpoczęło dziś na strzelnicy w Piechcinie sezon strzelecki. KBS Więcbork reprezentowali Prezes Tomasz Bracka i Prezes Kazimierz Wilczyński.

KBS Więcbork na strzelnicy w Piechcinie sezon strzelecki. KBS Więcbork reprezentowali Prezes Tomasz Bracka i Prezes Kazimierz Wilczyński.

Król KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie założyciela i prezesa i króla KBS Więcbork Jana Bracka 04.04.2015r.

Król KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie założyciela i prezesa i króla KBS Więcbork Jana Bracka 04. 04. 2015 r.

W przeddzień śmierci Ojciec Święty Jan Paweł II podarował Królowej Polski Matce Boskiej Częstochowskiej ostatni dar jakim są prezentowane na zdjęciu korony papieskie Jana Pawła II dla Królowej Polski na przypadające wówczas 350-lecie obrony Jasnej Góry Przed Szwedami . Miałem ten wielki zaszczyt znaleźć się 3 - Maja 2005 r. na Jasnej Górze przed obliczem Królowej Polski na honorowej warcie obok zaprezentowanych tego dnia koron Papieskich Ojca Świętego Jana Pawła II dla Królowej Polski, co prezentuje na zdjęciu pozdrawiam prezes 285 letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka

W przeddzień śmierci Ojciec Święty Jan Paweł II podarował Królowej Polski Matce Boskiej Częstochowskiej ostatni dar jakim są prezentowane na zdjęciu korony papieskie Jana Pawła II dla Królowej Polski na przypadające wówczas 350-lecie obrony Jasnej Góry Przed Szwedami . Miałem ten wielki zaszczyt jako prezes 285 letniego KBS Więcbork znaleźć się 3 – Maja 2005 r. na Jasnej Górze przed obliczem Królowej Polski na honorowej warcie obok zaprezentowanych tego dnia koron papieskich Świętego Jana Pawła II dla Królowej Polski, co prezentuje na zdjęciu,  pozdrawiam prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka

Prezes Tomasz Bracka i Minister Wojciech Mojzesowicz na turnieju w Więcborku z pucharem wolności i solidarności

Prezes 285 – letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka i Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz na turnieju w Więcborku z pucharem Wolności i Solidarności – 2005 r.

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka na turnieju w Więcborku

Prezes 285 – letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka na turnieju królewskim w Więcborku

 Kręgielnia w lasku miejskim Więcborku zniszczona przez władze miejskie Więcborka do odbudowy !

Kręgielnia w lasku miejskim Więcborku zniszczona przez władze miejskie Więcborka do odbudowy !

Prezes Tomasz Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka Bracka z Biskupem Janem Tyrawą zamek w Grocholinie 2005 r.

Prezes 285 – letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka Bracka z Biskupem Bydgoskim Janem Tyrawą na zamku w Grocholinie 2006 r.

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka strzelnicy w Więcborku

Prezes 285 – letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka na strzelnicy w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka strzelnicy w Więcborku

Prezes 285 – letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka na strzelnicy w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka strzelnicy w Więcborku

Prezes 285 – letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka na strzelnicy w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka strzelnicy w Więcborku

Prezes285 – letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka na strzelnicy w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz na strzelnicy w Więcborku

Prezes 285 – letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka i  Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz na strzelnicy w Więcborku

Tomasz Bracka z Braćmi i Senatorem RP Kosmą Złotowskim podczas rautu w Więcborku

Prezes 285 – letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka z Braćmi i Senatorem RP Kosmą Złotowskim podczas rautu w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka dekoruje nowego Króla KBS Więcbork.

Prezes 285 – letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka dekoruje nowego Króla KBS Więcbork.

Prezes Tomasz Bracka i Minister Wojciech Mojzesowicz na strzelnicy w Więcborku

Prezes 285 – letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka i Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz na strzelnicy w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka na turnieju w Wiècborku.

Prezes 285 – letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka z braćmi na turnieju w Więcborku.

Prezes Tomasz Bracka na raucie królewskim w pałacu w Sypniewie 2005r.

Prezes 285 – letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka na raucie królewskim w pałacu w Sypniewie 2005r.

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka i Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz z przybyłymi braćmi na strzelnicy w Więcborku

Prezes 285 – letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka i Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz z przybyłymi braćmi na strzelnicy w Więcborku

KBS Więcbork z gen. KBS Tomaszem Bracka 11.11.2010r.

285 – letnie KBS Więcbork z gen. KBS Tomaszem Bracka 11. 11. 2010 r.

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka - Jasna Góra

Prezes 285 – letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka – Jasna Góra

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka - Jasna Góra

Prezes 285 – letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka – Jasna Góra

Prezes 282 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Senator Kosma Złotowski na turnieju królewskim w Więcborku 16.10.2005r.

Prezes 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Senator Kosma Złotowski na turnieju królewskim w Więcborku 16.10.2005r.

Prezes Tomasz Bracka na strzelnicy w Więcborku z przybyłymi na turniej bractwami.

Prezes 285 – letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka na strzelnicy w Więcborku z przybyłymi na turniej bractwami i Ministrem Rządu RP Wojciechem Mojzesowiczem i Senatorem RP Kosmą  Złotowskim.img045img042 Mapa własności KBS Więcbork w lasku miejskim w Więcborku z 1948 r.

Kręgielnia w lasku miejskim Więcborku zniszczona przez władze miejskie Więcborka do odbudowy !

Kręgielnia w lasku miejskim Więcborku zniszczona przez władze miejskie Więcborka do odbudowy !

Pierwszym rzędzie w środku siedzi Prezes i założyciel 80 letniego stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie Więcbork Jan Bracka, pierwszy z lewej przy prezesie Janie Bracka siedzi burmistrz Więcborka Piotr Lindecki, a pierwszy z prawej zastępca burmistrza Franciszek Kucharski obaj bracia KBS Więcbork, zdjęcie wykonano 80 lat temu przez siedzibą KBS Więcbork w lasku brackim w Więcborku rok 1933

Pierwszym rzędzie w środku siedzi Prezes i założyciel 80 letniego stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie Więcbork Jan Bracka, pierwszy z lewej przy prezesie Janie Bracka siedzi burmistrz Więcborka Piotr Lindecki, a pierwszy z prawej zastępca burmistrza Franciszek Kucharski obaj bracia KBS Więcbork, zdjęcie wykonano 80 lat temu przez siedzibą KBS Więcbork w lasku brackim przy strzelnicy i kręgielni w Więcborku rok 1933

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku 80 lat temu po przekształceniu w stowarzyszenie co miało miejsce 03.12.1933r. Czwarty z lewej siedzący to założyciel i Prezes KBS Więcbork Jan Bracka

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku 80 lat temu po przekształceniu w stowarzyszenie co miało miejsce 03.12.1933r. Czwarty z lewej siedzący to założyciel i Prezes KBS Więcbork Jan Bracka

Prezes Jan Bracka i Jerzy Waldorff z braćmi w Więcborku

Prezes Jan Bracka i Jerzy Waldorff z braćmi w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Jan Bracka z braćmi 1933r.

Prezes KBS Więcbork Jan Bracka z braćmi 1933r.

Prezes Jan Bracka z 80 letnim Stowarzyszeniem Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku w swojej siedzibie w lasku miejskim.

Prezes Jan Bracka z Stowarzyszeniem Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku w swojej siedzibie w lasku miejskim na jubileuszu 200 lat KBS Więcbork w 1932 roku.

Pogrzeb Jana Bracka z udziałem najwyższych władz RP w tym Marszałka Rydza-Śmigłego, Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Więcbork 13.05.1938r.

Pogrzeb śp. Prezesa KBS Więcbork Jana Bracka z udziałem najwyższych władz RP w tym Marszałka Rydza-Śmigłego, Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Więcbork ulica Strzelecka, kondukt żałobny zmierza na cmentarz parafialny w Więcborku 13. 05. 1938 r.

Prezes KBS Więcbork Jan Bracka z braćmi przez własnością i siedzibą Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku zrabowaną KBS Więcbork przez więcborskich i sępoleńskich komunistów w latach 50-tych minionego stulecia. Tomasz Bracka

Prezes  285 letniego KBS Więcbork Jan Bracka z braćmi przed siedzibą Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku  1933 r. Tomasz Bracka

Życzę wszystkim radosnego Święta Objawienia Pańskiego zwanego też Świętem Trzech Króli !!!

Dziś kolejny raz po wielu latach przerwy obchodzimy Święto Objawienia Pańskiego zwane, też jako Święto Trzech Króli. Jest to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Poniżej przypomnę państwu kulisy powstania, likwidacji i reaktywacji tego święta.

Kiedy komuniści wprowadzili gomułkowską ustawę likwidującą 6 stycznia jako dzień wolny od pracy (jesienią 1960 r.), na pół wieku odebrano Polakom możliwość godnego przeżywania święta Trzech Króli. Po 50 latach mroków PRLowskiej komuny i postkomuny III RP święto to wraca do nas w swojej pełni jako dzień wolny od pracy.

Trzyletnia batalia zainicjowana przez byłego prezydenta Łodzi — Jerzego Kropiwnickiego — obywatelską inicjatywą ustawodawczą, wspierana ogromną liczbą podpisów (w 2008 r. — 700 tys.; w 2009 r. — 1 mln), po perturbacjach w Sejmie została zwieńczona sukcesem. Choć w latach 2008-2009 projekty ustaw przywracających dzień wolny w święto Trzech Króli były torpedowane przez posłów PO i SLD, jednak w styczniu 2010 r. Platforma złożyła w Sejmie projekt ustanawiający 6 stycznia dniem wolnym od pracy i znów ożyła nadzieja. Lecz — jak to zwykle bywa — również w tym przypadku zastosowano zasadę „coś za coś”. Zgadzając się na dzień wolny 6 stycznia, równocześnie usunięto z kodeksu pracy zapis dający prawo pracownikowi do odbioru dnia wolnego za jakiekolwiek święto przypadające w sobotę. — Nie tak miało być — mówią związkowcy.

Mirra, kadzidło i złoto

Święto Trzech Króli na pół wieku zniknęło z polskiego kalendarza jako czerwona kartka. To dwa pokolenia. A przecież uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzona 6 stycznia jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich. Ślady obchodów tej uroczystości napotykamy już w III wieku pod nazwą Epifanii. Święto to łączyło początkowo w sobie zarazem Narodzenie Pańskie, wspomnienie pokłonu Mędrców, chrzest Jezusa w Jordanie i wspomnienie cudu w Kanie Galilejskiej. Z czasem w liturgii łacińskiej głównym tematem święta stało się objawienie Zbawiciela Mędrcom ze Wschodu. Mędrcy, królowie, oddając cześć narodzonemu Dzieciątku, uznają w Nim Boga, który objawia się w ludzkiej postaci. W Ewangelii wg św. Mateusza odnajdujemy biblijne źródło tej uroczystości:

„A kiedy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, za dni króla Heroda, Mędrcy przybyli ze Wschodu do Jerozolimy (…). Gdy weszli do mieszkania, zobaczyli dziecko z Maryją, Jego matką. Wtedy upadłszy, oddali Mu pokłon, a po otwarciu swych szkatuł złożyli Mu dary. Złoto, kadzidło i mirrę” (por. Mt 2, 1-11).

Czy na pewno trzej?

Pismo Święte nie wylicza, ilu Mędrców przybyło do Betlejem, ale jest mowa o trzech darach. Rozpowszechniło się więc przekonanie, że było ich trzech. Jednak z odczytaniem tej liczby bywało różnie. We wczesnych malowidłach możemy ujrzeć dwie, cztery lub sześć postaci, a u Ormian nawet dwanaście, ale przekaz o Trzech Mędrcach przeważa w tradycji Kościoła. Tak również podaje wczesnochrześcijański filozof i teolog Orygenes (ok.186-254). Mędrcy nie byli nazwani przez św. Mateusza. Ich imiona: Kacper, Melchior i Baltazar pojawiły się po raz pierwszy prawdopodobnie na mozaice z VI wieku w bazylice San Apollinare Nuovo w Rawennie.

Pokłon Trzech Króli w malarstwie religijnym należy już do kanonu. Jednak antropomorficzne przedstawianie Boga i świętych nie było uznawane przez pierwszych chrześcijan. Gdy chrześcijaństwo zaczęło się rozprzestrzeniać poza obszar Palestyny, następowała jego konfrontacja z innymi kulturami i przejmowanie wpływów w sztuce. Znaczenie formy figuralnej w cywilizacji grecko-rzymskiej było tak ogromne, że wpłynęło i na chrześcijan. Przeniesienie stolicy Cesarstwa Rzymskiego w 330 r. do Bizancjum, przemianowanego na Konstantynopol, zwany również Nowym Rzymem, miało decydujące znaczenie w kształtowaniu się kultury chrześcijańskiej. Ogłoszenie Nowego Rzymu zapowiadało nieuchronny podział cesarstwa (395 r.), a to prowadziło do powstania odrębnych i odmiennych kultur chrześcijańskich Wschodu i Zachodu.

Z upływem czasu sceneria pokłonu staje się coraz bardziej okazała. Rozbudowane kompozycje ukazują nie tylko oddających pokłon Mędrców, ale również towarzyszący im liczny dwór, bogactwo szat, egzotyczne zwierzęta w orszaku. Dzieciątko zostaje obdarowane. Królowie w hołdzie składają kadzidło — to dar dla Boga, mirrę — odpowiadającą ludzkiej naturze Zbawiciela i złoto — jako dar dla króla. Z uroczystością Objawienia Pańskiego wiąże się zwyczaj święcenia złota, kadzidła i kredy. Kredą oznaczamy drzwi, pisząc litery K+M+B oraz bieżący rok, na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Jezusa. Dziś, gdy w przestrzeni publicznej toczy się walka o krzyż, takie potwierdzenie nabiera szczególnego znaczenia. Jest znakiem, że nie wstydzimy się naszej wiary.

Stanisław Szwed — poseł PiS-u, związkowiec NSZZ „Solidarność” i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny powiedział: — Mimo, że z kodeksu pracy wykreślono prawo do odbioru wolnego dnia za sobotę, w którą przypadało jakiekolwiek święto, ogromnie się cieszę, że po 50 latach mamy wreszcie przywrócone święto Trzech Króli jako dzień wolny od pracy i że jako katolicy możemy je godnie świętować. Tej ustawie mocno sprzeciwiali się pracodawcy, argumentując, że jako kolejny dzień wolny od handlu przyniesie szkodę biznesowi. Usiłowałem przekonać posłów, aby nie odebrali pracownikom dni wolnych za świąteczne soboty, ale moje poprawki zostały odrzucone. Jednak zysk — moim zdaniem — jest znacznie większy od straty. Święto Trzech Króli — uroczystość Objawienia Pańskiego — jest przecież jedyne i z niczym nieporównywalne.

Z okazji przypadającego 6 stycznia święta państwowego Trzech Króli, życzę wszystkim czytelnikom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Życzę tysiącom mieszkańców miasta i gminy Więcbork cierpiącym niedostatek by nikt już nigdy nie umierał i nie omdlewał z głodu w naszej gminie. Życzę wszystkim bezrobotnym by więcej nie byli smutni z powodu braku pracy i perspektyw na lepsze jutro. Życzę też wszystkim pracującym by byli w końcu szanowani przez pracodawców, którzy w wielu przypadkach traktują ludzi jak zabawki do wytwarzania ich dobrobytu.

Tomasz Bracka

Jak ustaliła gazeta więcborska donos na księdza proboszcza wpłynął do kurii biskupiej w Bydgoszczy z parafii Więcbork !!!

Jak ustaliła gazeta więcborska donos na księdza proboszcza wpłynął do kurii biskupiej w Bydgoszczy od chama parafianina z Więcborka i napisano w nim, że proboszczowi wypada z rąk komunia i że żąda zbyt wiele od parafian na remonty kościoła, co jest perfidnym kłamstwem !!! Po tym donosie z Więcborka proboszcz więcborski ks Adam Kątny został odwołany przez bp Jan Tyrawę !!!

Po ogłoszeniu tej bezprawnej i chamskiej  decyzji biskupa Tyrawy 24. 12. 2016r. na pasterce ubity po brzegi wiernymi więcborski kościół wielominutową owacją na stojąco podziękował więcborskiemu proboszczowi księdzu prałatowi Adamowi Kątnemu, za ponad dziesięć lat owocnej posługi w więcborskiej parafii, nie wiedząc jeszcze, że wśród klaszczących są konfidenci powiązani z kościołem katolickim, którzy donieśli na ks proboszcza do biskupa Tyrawy !!! Ten wyczyn konfidenta z parafii więcborskiej zna ks proboszcz Adam Kątny i jego najbliższy personel !!!

Dziękuję księdzu proboszczowi za życzliwość, za dobre słowo i przeogromne wielomilionowe remonty w więcborskim kościele i na plebanii. Dziękuje jako założyciel i prezes KBS Więcbork za poświecenie na moją prośbę nowego sztandaru 284 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, właśnie przez księdza proboszcza Adama Kątnego ponad 10 lat temu w Zielone Świątki.

Dziękuje za wielokrotne świadectwo prawdy i stanowcze nie wobec prześmiewców i faryzeuszy, którzy jadowicie mnie kąsali i pomawiali nagabując księdza proboszcza swoimi fantazjami by zdyskredytować mnie, nasilało się to szczególnie przed wyborami, temu bełkotowi judaszy i zwykłych ochlapusów ksiądz proboszcz nigdy nie dał wiary !!! W mojej ocenie ksiądz Adam Kątny najbardziej zasłużył się parafii Więcbork od czasów księdza proboszcza Jana Wilmowskiego, co miało miejsce w czasach II RP.  Ta wielkiej skali remontów w tak krótkim czasie nasza parafia nigdy wcześniej  nie widziała !!! Jestem zdegustowany i zasmucony bezpodstawną decyzją biskupa Tyrawy tym bardziej, że nadal trwają remonty dwóch ołtarzy, organów oraz obejścia przy kościele rozpoczęte przez ks proboszcza Adama Kątnego.  Biskupie bydgoski Janie Tyrawa tak się nie traktuje ludzi, to przeczy dekalogowi i oddala ludzi od kościoła katolickiego w Polsce, gdzie nadal nie rozliczono się z przeszłością biskupów i księży SBeków, którym prawicowy ksiądz Adam Kątny bardzo doskwierał !!!

W trakcie wieczornego spaceru dwa miesiące temu w Wszystkich Świętych po cmentarzu parafialnym w Więcborku rozmawiałem długo z księdzem proboszczem Adamem Kątnym na temat ponownego uruchomienia tego cmentarza, gdzie wznosi się kaplica Świętej Katarzyny wybudowana przez hrabiów Potulickich z Więcborka w miejscu byłego kościoła katolickiego pod tym samym wezwaniem.  Ksiądz proboszcz był bardzo zainteresowany tą inicjatywą, mówił też o wielu innych planowanych inwestycjach. Niestety więcborscy kapusie zniweczyli to dzieło z zaślepionym w paszkwil i perfidne pomówienie biskupem Janem Tyrawą, który po takim chamstwie powinien zostać odwołany, ale w tej sprawie decyzje pozostawiam jemu samemu i Prymasowi Polski Wojciechowi Polakowi  !!!

Dobrych ludzi się eliminuje osobiście tego doświadczyłem w Więcborku i nie tylko, ze strony tak zwanych pobożnych judaszy, kapusi, wazeliniarzy byłych ormowców, zomowców, milicjantów i partyjnych sługusów nieboszczki PZPR z jej konfidentami z opozycji solidarnościowej. Banda donosicieli w tym gronie również parafialnych, medialnych, pseudo opozycyjnych z pewnym szafarzem połykaczem dusz dla celów wyborczych na czele słali i na mnie bezpodstawne donosy wszędzie gdzie się da, czyli do prezydenta, marszałka, FMW, do kombatantów, a nawet składali fałszywe zeznania przed sądami i IPN w tym gronie byli przestępcy i ta tak zwana katolicka elita od siedmiu boleści zwana potocznie kapusiami i degeneratami społecznymi.  Pomimo tak wielkiego i obrzydliwego pomówienia i ataku pokonałem tych wszystkich konfidentów, których określam jako kutafonów, pajaców i degeneratów. Wracając do tematu przewodniego usunąć księdza w dzień imienin i przed kolędami na których zebrał by datki na zapłatę za prace remontowe kościoła, to zwyczajne chamstwo i brak wartości chrześcijańskich ze strony więcborskich konfidentów i bp Tyrawy.  

Księże proboszczu  Adamie Kątny, ksiądz w mojej ocenie jest i będzie do końca moim proboszczem i przyjacielem i  z całego serca mówię księdzu Bóg Zapłać za całe dobro jakie ksiądz wniósł w rozwój duchowy i materialny naszej parafii, a kapusiom życzę wiecznego ognia piekielnego i wiecznego potępienia !!! Zapisał się ksiądz proboszcz Adam Kątny złotymi zgłoskami w ponad 1050 letniej historii więcborskiej parafii, a bezprawne działanie biskupa Tyrawy i kapusi z parafii Więcbork, którzy donieśli bezpodstawnie i podstępnie na księdza proboszcza Kątnego zasługują jedynie na publiczne potępienie i splunięcie prosto w twarz takim chamom !!! Tacy właśnie katoni ukrzyżowali Pana Jezusa oraz niszczyli i deprawowali kościół katolicki na całym  świecie przez 2000 lat, w tym gronie byli świeccy, kapłani oraz uczeni w piśmie, którzy wydali wyrok śmieci na Jezusa Chrystusa, by ochronić swoje ciepłe posadki i swoją władzę !!!

Tomasz Bracka

 Minęło 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez ks proboszcza Adama Kątnego na prośbę prezesa Tomasza Bracka, co widać na zdjęciu. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Minęło 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez ks proboszcza Adama Kątnego na prośbę prezesa Tomasza Bracka, co widać na zdjęciu. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

 Minęło 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez ks proboszcza Adama Kątnego na prośbę prezesa Tomasza Bracka, co widać na zdjęciu. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Minęło 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez ks proboszcza Adama Kątnego na prośbę prezesa Tomasza Bracka, co widać na zdjęciu. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Wprowadzenie proboszcza Adama Kątnego do więcborskiego kościoła ab. Tomasza Pety - foto Tomasz Bracka

Wprowadzenie przez proboszcza Adama Kątnego do więcborskiego kościoła arcybiskupa  Tomasza Pety – foto Tomasz Bracka

 

Polskie Sądy porządkują nielegalny rynek długów oraz eliminują bezprawnie firm telekomunikacyjnych

Windykacja wszczęta na podstawie Bankowego Tytułu Wykonawczego się przedawnia – stwierdził Sąd Najwyższy. Wywraca to rynek handlu wierzytelnościami do góry nogami. Do tej pory sądy upierały się, że egzekucja wszczęta na podstawie BTE przerywa bieg przedawnienia. Wiele wypowiedzianych i sprzedanych przez banki kredytów nie trzeba w ogóle spłacać.

Uchwała Sądu Najwyższego może uratować setki, a nawet tysiące dłużników, którzy zaciągnęli kredyty bankowe i często z przyczyn losowych nie byli w stanie ich spłacać. Kłopoty mogą mieć za to firmy windykacyjne, które nabyły takie wierzytelności. Do tej pory było tak, że jeśli ktoś nie spłacał kredytu, banki wypowiadały umowę i wszczynały egzekucję na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (rok temu Trybunał Konstytucyjny uznał go za niezgodny z Konstytucją. Tytuł przestał obowiązywać 1 sierpnia 2016 roku). Następnie prowadziły mniej lub bardziej udaną windykację. Jeśli w ciągu 3 lat nie udawało się ściągnąć należności, wierzytelność była sprzedawana firmom windykacyjnym.

— Do tej pory sądy powszechne przyjmowały, że nadanie klauzuli wykonalności, wszczęcie i prowadzenie egzekucji na podstawie BTE są czynnościami, które powodują przerwanie biegu przedawnienia — wyjaśnia mecenas Lech Obara ze „Stowarzyszenia Stop Wyzyskowi”.

W maju Sąd Najwyższy wydał uchwałę, która wywraca ten tok myślenia do góry nogami. Teraz ukazało się jej uzasadnienie. Jest druzgocące dla firm windykacyjnych i daje nadzieję setkom, jak nie tysiącom dłużników, którzy nie byli w stanie spłacić zaciągniętych kredytów.

Bankowy Tytuł Egzekucyjny sprzeczny z konstytucją. TK uchylił przepisy Dług się przedawnia

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 29/16, której uzasadnienie niedawno się ukazało, mówi wprost: czynności podejmowane przez bank na podstawie BTE nie przerywają biegu terminu przedawnienia dla firmy windykacyjnej, która tą wierzytelność nabyła. W tym wypadku, przedawnienie rozpocznie swój bieg od momentu wypowiedzenia umowy kredytowej i nastąpi równo po 3 latach. — Oznacza to, że sprzedane wierzytelności starsze niż 3 lata, niezależnie od wcześniejszych czynności banku, są już przedawnione i pozwany w sprawie sądowej założonej przez firmę windykacyjną może skutecznie podnieść zarzut przedawnienia — mówi mecenas Lech Obara.

— Uchwała Sądu Najwyższego z pewnością pomoże w skutecznym podniesieniu zarzutu przedawnienia, odnoszącego się do roszczeń na podstawie wierzytelności zbytych przez banki po nadaniu BTE (bankowy tytuł egzekucyjny), ale tak na prawdę nie musiała być wydana, bowiem z przepisów Kodeksu cywilnego wprost wynika, że przywilej egzekucji z BTE dotyczył tylko banków i żadne uprawnienia związane z BTE nie mogą być przenoszone na inny podmiot —Anna Stankiewicz — Malec z Kancelarii Adwokackiej współpracującej z portalem www.anuluj-dlug.pl.

Uchwała Sądu Najwyższego nie oznacza wprost, że zaciągniętych i wypowiedzianych kredytów nie trzeba spłacać. Mało tego, nie zniechęci ona firm windykacyjnych do kupowania i egzekwowania przedawnionych wierzytelności. — Nie można bowiem zapominać, jak działają i na czym bazują firmy windykacyjne. Jest to niewiedza dłużnika. Firmy windykacyjne kierują do sądu przedawnione roszczenia, licząc na brak obeznania prawnego dłużnika, jego bezczynność w sprawie bądź zaniechanie odbierania korespondencji sądowej — twierdzi mec. Lech Obara.

Kolejną sprawą są wyroki wydawane przez e-sąd w Lublinie na podstawie oświadczeń składanych przez firmy windykacyjne. — Samych nakazów z e-sądów, wydawanych tylko w oparciu o świadczenia strony powodowej bez weryfikacji dokumentów, było w 2015 r. podobno ok. 2.5 mln, z czego być może kilka lub kilkanaście procent mogło dotyczyć BTE, na który powołuje się podmiot inny niż bank — informuje mec. Anna Stankiewicz — Malec.

Co ciekawe, firma windykacyjna nie może do e-sądu w Lublinie zgłaszać przedawnionych roszczeń. Przynajmniej teoretycznie. Handlarze długami ukrywają jednak te fakty. — Niejako oszukują sąd, wskazując, że wierzytelność stała się wymagalna w chwili jej zakupu od banku. E-sąd nie bada prawdziwości twierdzeń firmy windykacyjnej, która nawet nie musi przedstawiać dowodów, automatycznie wydając nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym — mówi

2,5 roku więzienia dla komornika. Zapłaci też przedsiębiorcy
Niewiedza dłużników !!!

Jak wynika z informacji przekazanych przez mecenas Annę Stankiewicz współpracującą z portalem www.anuluj-dlug.pl, w ponad 90 procentach wierzytelności dochodzonych od tzw. dłużników przez firmy windykacyjne dotyczy roszczeń przedawnionych. — Samo roszczenie opiera się najczęściej na założeniu braku wiedzy rzekomego dłużnika, braku zachowania terminów zawitych, czyli sztywnych, przez rzekomego dłużnika oraz na braku doświadczenia sądu w tych sprawach, poprzez brak umiejętności dokonania prawidłowej wykładni przepisów albo braku ich znajomości oraz relacji przy udziale stron innych niż bank — mówi mec. Anna Stankiewicz — Malec.

Firmy windykacyjne bazują najczęściej na założeniu, że dłużnik nie ma wiedzy na temat roszczenia, a w związku z tym nie ma możliwości dotrzymania terminów, których zmienić się nie da. Nie bez winy są też sądy, które mają małe doświadczenie w rozpatrywaniu takich spraw. — Jak wynika z lektury wielu akt, sądy mają trudności w dokonaniu prawidłowej wykładni przepisów lub stosują mylnie przepisy nie mające w takich sprawach zastosowania. Zauważam także, że sądy nie dostrzegają lub dostrzegają lecz nie uznają relacji przy udziale stron innych niż bank – wyjaśnia mec. Anna Stankiewicz — Malec.
Można odzyskać pieniądze

Co mają robić osoby, które są nękane przez firmy windykacyjne i komorników, a których długi uległy już przedawnieniu? Przede wszystkim powinny dokonać analizy prowadzonego postępowania pod kątem wznowienia postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego. — Z mojej praktyki wynika, iż postępowania egzekucyjne dotyczące zasądzonych przedawnionych roszczeń, podlegają wznowieniu, wskutek czego postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone, a wznowione postępowanie ma swój finał na etapie postępowania wznowieniowego przed sądem w I instancji — informuje mec. Anna Stankiewicz — Malec.

Na tym nie koniec. Jeśli przed sądem udowodni się, że dług uległ przedawnieniu to firma windykacyjna będzie musiała oddać zabrane pieniądze. — Należności zajęte w toku egzekucji podlegają zwrotowi, a dłużnik, opierając się na podstawie zaprezentowanej m.in. w komentowanej uchwale, uwalnia się od skutków ponoszenia dochodzonej należności przez nabywcę wierzytelności od pierwotnego wierzyciela, którym był bank, bez powołania się na jakiekolwiek przywileje przysługujące bankowi — wyjaśnia mec. Anna Stankiewicz — Malec.

Sąd Najwyższy: kolejny kłopot dla windykatorów

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego oznacza rezygnację z poszukiwania ochrony, która już cedentowi, wobec zbycia wierzytelności, nie przysługuje, to uwzględnienie wniosku przez komornika, przez umorzenie postępowania egzekucyjnego, tworzy ostatecznie stan taki jaki w postępowaniu rozpoznawczym łączy się ze skutecznym cofnięciem pozwu.

kredyt_zabijaJeśli wyrok SN (II CSK 196/14) oznacza trwałą linię orzeczniczą może okazać się, że windykacyjne eldorado, w jakie zmieniono Polskę, zaczęło się cywilizować. Jednak trzeba pamiętać, że w naszym systemie prawnym nie istnieje pojęcie „precedensu” co oznacza, że inny skład Sądu Najwyższego nie musi podzielać niżej przedstawionego poglądu. Ponadto gros spraw będzie zakończonych na poziomie sądów okręgowych ze względu na wartość przedmiotu sporu (a ta liczona jest bez odsetek). Zgodnie bowiem z art. 398.2 § 1 kpc skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych. Miejmy jednak nadzieję, że przedstawiony niżej wyrok będzie respektowany również na samym dole polskiej hierarchii sędziowskiej.

Oto jego najważniejsze tezy:

– Czynnością przerywającą bieg przedawnienia przedsięwziętą w celu zaspokojenia roszczenia jest wniosek wierzyciela o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności (por. art. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2004 r. III CZP 101/03 OSNC 2005/4/58, i wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2004 r. II CK 276/04, niepubl.). Czynnością taką jest też niewątpliwie wniosek o wszczęcie egzekucji. Jest to bowiem czynność zmierzająca bezpośrednio do zaspokojenia roszczenia. Wniosek o wszczęcie egzekucji wywoła zatem skutek w postaci przerwy biegu przedawnienia roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym jednak o tyle o ile będzie pochodził od wierzyciela, którego osobę wskazuje tytuł egzekucyjny i na rzecz którego temu tytułowi została nadana klauzula wykonalności.

– Jeżeli w toku postępowania rozpoznawczego dojdzie do przelewu dochodzonej wierzytelności, przerwa biegu przedawnienia spowodowana złożeniem pozwu pozostaje skuteczna w stosunku do cesjonariusza choćby nie wstąpił do procesu w charakterze strony. Cel postępowania rozpoznawczego zostaje bowiem zrealizowany wraz z wydaniem wyroku, a jego prawomocność rozciąga się na nabywcę rzeczy lub prawa. Za ugruntowany należy uznać pogląd, że art. 192 pkt 3 k.p.c. nie ma natomiast zastosowania w postępowaniu egzekucyjnym.

– Jeżeli w toku postępowania egzekucyjnego dojdzie do zawarcia umowy przelewu egzekwowanej wierzytelności to postępowanie egzekucyjne nie zmierza już do zaspokojenia wierzyciela, którego osobę wskazuje tytuł wykonawczy.

– Nabywając w toku postępowania egzekucyjnego wierzytelność objętą tytułem wykonawczym, cesjonariusz nie może korzystać z przerwy przedawnienia, jaką spowodował wniosek cedenta o wszczęcie egzekucji oraz że trwające, po dacie umowy przelewu, postępowanie egzekucyjne nie jest już postępowaniem wszczętym w celu zaspokojenia wierzyciela objętego tytułem wykonawczym.

– Nabywca wierzytelności, który przez umowę przelewu uzyskuje przecież jedynie prawo do wierzytelności objętej dotychczasowym tytułem wykonawczym, a nie uprawnienie do kontynuowania wszczętego wcześniej przez inny podmiot postępowania, powinien po uzyskaniu na swoją rzecz klauzuli wykonalności, wszcząć nowe postępowanie egzekucyjne. Dodać w tym miejscu można, że nabywca wierzytelności nie będący bankiem powinien uzyskać sądowy tytuł egzekucyjny, a następnie klauzulę wykonalności, nadanie bowiem bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności na rzecz nabywcy wierzytelności nie będącemu bankiem nie jest dopuszczalne (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2004 r., III CZP 9/04, OSNC z 2005 r. nr 6, poz. 98).

– Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego oznacza rezygnację z poszukiwania ochrony, która już cedentowi, wobec zbycia wierzytelności, nie przysługuje, to uwzględnienie wniosku przez komornika, przez umorzenie postępowania egzekucyjnego, tworzy ostatecznie stan taki jaki w postępowaniu rozpoznawczym łączy się ze skutecznym cofnięciem pozwu (por. uchwałę SN z dnia 13 kwietnia 1988 r. III CZP 24/88, OSNC z 1989 r., nr 9, poz. 138).

Również w sprawach bezprawnych kar operatorów telekomunikacyjnych zabrały głos polskie Sądy uznając te praktyki telekomunikacyjnych operatorów za niedozwolone i bezprawne !!!

W sprawie usług telekomunikacyjnych zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego do umów o świadczeniu usług, które nie zostały uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Oznacza to, iż zastosowanie do takich umów ma także art. 751 kodeksu cywilnego, który dla roszczeń przedsiębiorców o zapłatę wynagrodzenie ustanawia 2-letni termin przedawnienia.

Reasumując operatorzy telekomunikacyjni nie mogą nakładać kar finansowych dla swoich klientów. Prawo zezwala operatorom telekomunikacyjnym zaledwie na naliczanie odsetek za zaległe rachunki !!! To oznacza, że wszyscy, którzy zapłacili bezprawne kary za zerwanie umów z operatorami telekomunikacyjnymi mają prawo wystąpić na drogę sądową o ich zwrot z odsetkami.

– Tomasz Bracka
– tvp.info