16 maja 2022

ZDW Bydgoszcz odpowiada Gazecie Więcborskiej w sprawie inwestycji drogowych w MiG Więcbork

Redaktor Naczelny Gazety Więcborskiej

Tomasz Roman Bracka

 

Dzień dobry,

w nawiązaniu do maila z 4 kwietnia i rozmowy telefonicznej wysyłam informacje o drogach wojewódzkich w okolicach Więcborka.

 

1) Proszę o odpowiedz kiedy zostanie ogłoszony planowany na ten kwartał przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 241 od Wiela przez Zabartowo do Więcborka

 Dla wyżej wymienionego zadania trwa końcowy etap opracowania skróconej dokumentacji projektowej. Po uzyskaniu niezbędnych zgód i zatwierdzeń ogłoszony zostanie przetarg. Zakładamy, że postępowanie ogłosimy w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

2) Proszę o odpowiedz na jakim etapie jest wydawanie decyzji dla budowy obwodnicy Więcborka i kiedy planowane jest ogłoszenie przetargu na jej wykonanie w montażu zaprojektuj i wybuduj.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) został złożony z początkiem roku. Organem wydającym decyzję jest burmistrz Więcborka. We wniosku wskazane zostały trzy warianty w tym jeden preferowany uzgodniony w trakcie konsultacji społecznych z mieszkańcami. Integralną część procesu wydawania DŚU jest jego uzgodnienie i zaopiniowanie m.in. przez Wody Polskie, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Sanepid. Jesteśmy w ścisłym kontakcie z przedstawicielami gminy Więcbork i wiemy, że proces jej opiniowania jest w toku. Liczymy się z tym, że jego procedowanie może zająć jeszcze kilka miesięcy. Po uzyskanie DŚU projektant będzie mógł zakończyć pracę nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym. Obecnie trwają jeszcze analizy związane z optymalnym sposobem skierowania zadania do realizacji. Nie przesądzamy, że będzie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

3) Proszę o odpowiedz kiedy nastąpi wylanie nowego asfaltu na zdewastowanych ulicach Hallera i Wyzwolenia w Więcborku z przebudową skrzyżowania przy DW 241 i 189 w Więcborku o co upominam się do ZDW Bydgoszcz od 20 lat

W bieżącym roku zaplanowano prace na odcinku Wiele-Więcbork na długości 7 km. Sukcesywne remonty kolejnych odcinków drogi wojewódzkiej nr 241 planowane są w kolejnych latach 2023-30. Mamy na uwadze również ulice na terenie miasta Więcbork. Pozyskujemy informacje od gestorów sieci, które oprócz uwarunkowań finansowych będą miały decydujące znaczenie przy określaniu kolejności dalszych prac.

4) Proszę o odpowiedz kiedy nastąpi zapowiadane od 10 lat wylanie asfaltu na DW 242 od Runowa Kr. do Więcborka

W ubiegłym roku zrealizowany został odcinek od strony ronda w Więcborku. Zgodnie z uchwałą zarządu województwa kontynuacja prac przy przebudowie DW nr 242 planowana jest w latach 2023-28. Odcinek o długości w kierunku Runowa Krajeńskiego jest jednym z priorytetów na tej trasie.

5) Proszę o odpowiedz na jakim etapie jest projekt w sprawie budowy chodnika z oświetleniem ulicznym przy DW 241 w Więcborku na odcinku ulicy Gdańskiej od hotelu Pod Koroną co przejazdu PKP przy ul. Gdańskiej  Więcborku.

ZDW w Bydgoszczy nie prowadzi obecnie prac nad projektem budowy chodnika. Zasady możliwej współpracy przy tym zadaniu są przedmiotem uzgodnień bezpośrednio pomiędzy samorządem gminy i województwa. Zwracamy równocześnie uwagę, że oświetlanie dróg jest zadaniem własnym gminy.

6) Co z drogą nr 189?

Zgodnie z uchwałą zarządu województwa prace na DW nr 189 planowane są do zlecenia w latach 2024-27.

Pozdrawiam

Michał Sitarek

Rzecznik prasowy

Przebudowa DW 241 na odcinku Więcbork - Zboże już na przetargu w ZDW Bydgoszcz. Droga ta którą dziś zlustrowałem jest objęta nakazem pokontrolnym WINB Bydgoszcz wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy. https://platformazakupowa.pl/transakcja/468511 Tomasz Roman Bracka
Przebudowa DW 241 na odcinku Więcbork – Wiele  już niebawem na przetargu w ZDW Bydgoszcz. Droga ta którą zlustrowałem jest objęta nakazem pokontrolnym WINB Bydgoszcz wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy.
 
Tomasz Roman Bracka