27 stycznia 2021

Przedawnienie Przepisy Kodeksu Cywilnego

Przedawnienie Przepisy Kodeksu Cywilnego

Terminy przedawnienia

Kodeks cywilny wprowadził co do zasady 10-letni okres przedawnienia. W przypadku roszczeń o świadczenia okresowe (np. z umowy najmu czy dzierżawy) termin przedawnienia został skrócony do 3 lat. Dla roszczeń związanych z prowadzeniem dzia-łalności gospodarczej okres przedawnienia wynosi również 3 lata. Chodzi tutaj o roszczenia przysługujące przedsiębiorcy, powstałe w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Wymienione wyżej terminy przedawnienia znajdują zastosowanie jedynie wówczas, gdy przepisy szczególne nie przewidują odmiennych terminów przedawnienia w stosunku do określonego rodzaju roszczeń. Przepisy szczególne mogą skracać lub wydłużać terminy przedawnienia. I tak przykładowo:
– roszczenia o świadczenia alimentacyjne – 3 lata,
– roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego – 2 lata
– roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów albo nadpłaconego czynszu – 1 rok od zwrotu rzeczy
– roszczenia z umowy o dzieło – 2 lata od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane
– roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem nie-dozwolonym – 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia; termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę
– roszczenia z umowy sprzedaży dokonanej w zakresie dzia-łalności przedsiębiorstwa sprzedawcy – 2 lata
Dłużnik może zrzec się zarzutu przedawnienia jednak zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną (na przykład umowę). W praktyce oznacza to, iż strony podpisując umowę nie mogą skutecznie zawrzeć w niej zapisu, że dłużnik zrzeka się zarzutu przedawnienia. Nawet jeśli dłużnik podpisze takie zobowiązanie jest ono z mocy prawa nieważne.